aticentretienhvac2_1.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 998 – mei 2024
Minimumprogramma voor onderhoud van HVAC-systemen in Brussel

Vorige maand organiseerde Atic, de vereniging van HVAC-technici samen met Leefmilieu Brussel een webinar over het minimumprogramma voor onderhoud van HVAC-systemen in het Brussels Gewest. Deze gedetailleerde presentatie was bijzonder nuttig, nu zowel de handleiding voor het onderhoud als de opleiding tot EPB-onderhoudscoördinator vorm krijgen. De vernieuwde reglementering slaat nu niet alleen op airconditioningsinstallaties (ministerieel besluit van 2014) maar ook op verwarmingsinstallaties type 2 (ministerieel besluit van 2023). Er wordt een hele reeks handelingen voor onderhoud en controle in beschreven. In dit artikel gaan we er dieper op in.

demonstrationofplacefromtheheightwithdrone20231127052734utc.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 997 – april 2024
Vergroening Vlaamse nieuwbouw zet zich verder

Veka, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft de jaarlijkse update van de EBP-cijfers op zijn Energiekaart doorgevoerd. Deze update slaat in grote mate op aangiften van het aanvraagjaar 2020. Voor dat jaar zijn de meeste aangiften nu ingediend. Er zijn ook cijfers beschikbaar voor aanvraagjaar 2021, maar hier blijft het aantal aangiften beperkt, zeker voor appartementen. Deze gegevens moet men dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Enkele trends tekenen zich toch af.

14464184xlnormalnone.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 996 – maart 2024
Europees beleid en steunmaatregelen voor warmtepompen

Er wordt wel eens gezegd dat België een complex land is. Dat is misschien zo, maar wie zich in de wandelgangen van de EU waagt, weet dat het nog een stuk ingewikkelder kan. Diverse instanties nemen er maatregelen en vaardigen reglementen uit, die weliswaar globaal in dezelfde richting gaan, maar in de praktische details niet helemaal overeenstemmen. Build Up, het Europees platform voor energiezuinig en duurzaam bouwen, heeft de reglementen en steunprogramma’s rond warmtepompen opgelijst.

21310302lnormalnone.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 995 – februari 2024
Herziening van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen (EPBD)

De Europese instellingen (Parlement, Raad en Commissie) hebben een akkoord bereikt over de herziening van de richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (EPBD). Deze richtlijn vormt de basis van de nationale energieprestatieregels en heeft tot doel om de uitstoot van gebouwen te verminderen. Tegelijk beogen de maatregelen een beter wooncomfort en lagere energiekosten van de gezinnen.

148210670xlnormalnone.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 990 – april 2023
Waalse regering keurt klimaatplan goed

Het Waals Gewest heeft het Plan Air Climat Energie 2030 (PACE 2030) goedgekeurd in de strijd tegen de klimaatverandering. Het omvat het stappenplan waarmee Wallonië haar klimaatdoelstellingen voor 2030 wil bereiken. De uitstoot van broeikasgassen moet met 55% naar beneden ten opzichte van 1990, de productie van hernieuwbare energie moet verdubbelen en de luchtkwaliteit moet verbeteren. Het meest opvallende (en verrassende) nieuws voor onze sector is het verbod op stookolieketels in nieuwbouw vanaf 2025 en op vervanging in bestaande gebouwen vanaf 2026.

175957469xlnormal.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 990 – april 2023
Zonnepanelen zijn standaard in Vlaamse nieuwbouw

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) analyseert de gegevens van de EPB-aangiften en geeft de resultaten weer op de Energiekaart. Zo hebben we ondertussen een vrij compleet beeld van projecten waarvoor een omgevingsvergunning werd ingediend in 2019. Over het aanvraagjaar 2020 zijn er ook al gegevens bekend, maar voor dat jaar moeten er nog heel wat EPB-aangiften worden ingediend en zijn de resultaten dus verre van volledig. We geven enkele krachtlijnen.

177562585xlnone.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 990 – april 2023
Strengere regels voor regenwatergebruik in Vlaanderen

Op 10 februari werd de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater – kortweg GSVH – definitief goedgekeurd. Vanaf 2 oktober 2023 zullen particuliere projecten in Vlaanderen aan deze aangescherpte GSVH moeten voldoen; voor projecten op openbaar domein gaat de GSVH 2023 op 7 januari 2025 in voege. Tijdens een online seminar blikten Vlario, Embuild Vlaanderen, NAV en Buildwise vooruit op de belangrijkste wijzigingen en de impact voor onder meer installateurs.

166659448xl.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 989 – maart 2023
Inventaris voor de keuring waterinstallatie juist invullen

Drinkwater van onberispelijke kwaliteit is van levensbelang. Om dat te garanderen moet de binneninstallatie voor water gekeurd worden voor ingebruikname. Die keuring moet de zekerheid bieden dat de kwaliteit van het drinkwater gegarandeerd blijft en, waar toepasselijk, dat er geen tweedecircuitwater in het drinkwater terecht kan komen. AquaFlanders, de vereniging van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders, stelt echter vast dat er bij de aanvraagprocedure voor een dergelijke keuring nog wel eens iets misloopt. Dat leidt tot complicaties met installaties die niet worden vrijgegeven, terwijl dat alles eenvoudig te voorkomen was. Daarom wil AquaFlanders de vaklui steunen om dit aanvraagformulier correct in te vullen.

156012139xl.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Renolution 2023 premies in het Brussels Gewest

Renolution is de nieuwe naam voor het premiestelsel voor energie, renovatie en gevelvernieuwing in het Brussels Gewest. Voor 2023 worden deze premies verhoogd: het budget voor Renolution stijgt dit jaar met 10 miljoen euro. Sommige premies worden verhoogd (dakisolatie, warmtepompen), andere worden stopgezet (gastoestellen) en vervangen door nieuwe (warmtenetten, EPB-certificaat). We geven de voornaamste punten van dit nieuwe premiestelsel.

194270667l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 988 – februari 2023
Gaskeuring in het digitale tijdperk

We evolueren snel naar een papierloze administratie. Digitale documenten hebben immers tal van voordelen: ze zijn gemakkelijker te delen en op te slaan, er is minder kans op fouten, en in geval van vragen, zijn ze eenvoudiger terug te vinden. Dat alles is niet alleen handig voor de vakman; het biedt ook een betere mogelijkheid om het beroep te beschermen tegen allerlei gesjoemel. Om al deze redenen heeft Gas.be nu het Elgacert-systeem in het leven geroepen, een digitale manier om de keuringsdocumenten voor de opening van de gasmeter op te stellen. Het is de bedoeling dat deze procedure in de loop van 2023 uitsluitend digitaal wordt.

promaz1.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 984 – mei 2022
Promaz Fonds gaat van start

Sinds 1 april 2022 wordt de sanering van een bodemverontreiniging als gevolg van een lekkende stookolietank voor gebouwenverwarming gedekt door het Promaz fonds. Dat laatste werd opgericht door de sectorverenigingen Brafco, Energia en Informazout. De lancering van dit fonds is goed nieuws, want een dergelijke sanering kan duur uitvallen en overschrijdt dikwijls de financiële draagkracht de eigenaar of exploitant. Promaz slaat zowel op woningen als op niet-woongebouwen.

56930956l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 983 – april 2022
Meer energie-autonomie voor EU

De EU is zo goed als volledig afhankelijk van import voor de energiebevoorrading, met Rusland als voornaamste leverancier: 40% van het gasverbruik, 27% van de olie-import en 46% van de steenkoolimport komen uit dat land. Het recente conflict in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt hoezeer dat de Europese positie verzwakt. Daarom heeft de Commissie het REPowerEU programma opgestart met als eerste doel om de EU minder afhankelijk te maken van Rusland en op langere termijn voor een grotere autonomie te zorgen.

69571915l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 981 – februari 2022
Verbod op stookolieketels in Vlaanderen

In het kader van de energietransitie wil Vlaanderen af van fossiele brandstoffen voor de verwarming van gebouwen. Het Vlaams klimaatplan bevat dan ook een aantal maatregelen die het gebruik van fossiele brandstoffen in nieuwbouw en renovatie moeten beperken. Eind 2021 werd bovendien een wijziging in het Energiedecreet doorgevoerd, waardoor stookolieketels nog alleen maar onder zeer specifieke omstandigheden geplaatst mogen worden. Deze regeling slaat niet alleen op nieuwbouw of renovatie maar ook op ketelvervanging. In eer webinar voor de vakorganisatie Bouwunie lichtte Veka een en ander toe. We geven de hoofdlijnen

49608661l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 979 – oktober 2021
De situatie van normen voor HVAC in België

De intrekking van de versie 2019 van de normen B61-001 en B61-002 bleef niet zonder gevolgen voor het Belgische verwarmingslandschap. Dat betekent echter niet dat er nu geen reglementen meer zijn. Via een Technisch Document werden de vorige versies van de normen opnieuw ingevoerd, met enkele aanvullingen. Bovendien wordt volop gewerkt aan nieuwe, meer toekomstbestendige normen. Reden genoeg voor Atic, de vereniging van HVAC-technici, om een stand van zaken te geven. We vatten enkele hoofdpunten ervan samen.

viessmannenergietransitiefiguur2.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 972 – oktober 2020
Het potentieel van gebouwen voor de energietransitie ontsluiten

Het verwarmen en koelen van gebouwen speelt een sleutelrol in de komende energietransitie. Een aangenaam binnenklimaat is een noodzaak; als hier geen oplossing voor gevonden wordt, is de hele decarbonisering een slag in het water. Er zijn al grote

87949999l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 964 – oktober 2019
Vlaamse Woonsurvey 2018 over verwarmen en energie

In het kader van de Vlaamse Woonsurvey 2018 werden een drieduizendtal gezinnen bevraagd, in opdracht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Dit onderzoek werd methodologisch begeleid door het Steunpunt Wonen. Het is de opvolger van het Grote

epbbb19foto.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 959 – april 2019
Nieuwbouw in Vlaanderen is meestal Bijna Energie Neutraal

Op Batibouw stelde Vlaams minister van Energie Lydia Peeters de cijfers van de EPB-aangiftes van het afgelopen jaar voor. Daaruit blijkt dat al 60% van de nieuwbouwwoningen met EPB-aanvraagjaar 2017 de BEN-norm al haalt. Het gemiddelde E-peil van

36660242l.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 958 – maart 2019
Wijzigingen in de Vlaamse EPB regelgeving

Met elk nieuw jaar zijn er ook nieuwe wijzigingen in de EPB-regelgeving. Voor 2019 blijven de veranderingen voor onze sector beperkt. De Onderneming sprak met Luc Dedeyne, energieconsulent voor Bouwunie, over de belangrijkste wijzigingen voor de

pebbxl.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 958 – maart 2019
Wijziging van de berekeningsmethodes voor EPW en EPN in het Brussels Gewest

Door de invoering van het besluit van 22 november 2018 voor de berekening van de energieprestatie van de EPB-eenheden in Brussel, is de berekeningsmethode voor woningen (EPW) en niet-woningen (EPN) gewijzigd sinds 1 januari 2019. Deze regels

unizooverdrachtfoto.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 956 – december 2018
Een zaak overlaten of verkopen

In het kader van de week van de bedrijfsoverdracht trok Unizo de baan op met vier ontbijtsessies rond het thema “Een zaak overlaten of verkopen: hoe pak ik het aan?” De opkomst was groot, met deelnemers van verschillende generaties. En maar goed

eusew18foto5.jpg

WETGEVING  
Install Magazine 953 – september 2018
Europa moet voortrekker worden in de energietransitie

De EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is een van de belangrijkste evenementen voor iedereen die met energiebeleid in de EU te maken heeft. Deze gezamenlijke organisatie van het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie, en het